Właściciel w/w zwierzęcia (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu.

 

Terminy zastosowane w regulaminie: Hotel – hotel w Orzeszu przy ul. Powstańców 7; Właściciel – klient, właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w hotelu

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką i zapewnić mu bezpieczeństwo przez cały okres pobytu.
 2. Właściciel pozostawiający zwierzę w Hotelu zobowiązany jest do podpisania regulaminu, w którym zapewnia, że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawia kontakt telefoniczny do siebie oraz kontakt telefoniczny do prowadzącego lekarza weterynarii – stanowi to potwierdzenie, że właściciel zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze Hotelu wywiadu dotyczącego prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę.
 4. Opłata za pobyt zwierzęcia w hotelu uiszczana jest przy odbiorze zwierzęcia.
 5. Odbiór i przywóz zwierząt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 12:00 po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z obsługą hotelu. Sytuacja dostarczenia lub odbioru zwierzęcia poza godzinami pracy recepcji podlega indywidualnej wycenie.
 6. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsc oraz innych przyczyn losowych.
 7. Obsługa po przeprowadzonym wywiadzie z właścicielem ma prawo odmówić przyjęcia na Hotel zwierzęcia w szczególności jednostek:
  • agresywnych,
  • chorych, stanowiących groźbę zaraożenie innych zwierząt (w tym zapchlonych),
  • wymagających hospitalizacji (np. po zabiegach operacyjnych),
  • bez aktualnych szczepień i zabezpieczeń przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym,
  • z trwająca cieczką oraz suk w ciąży,
  • w wieku do 4 miesiąca życia.
 8. Zwierzę przyjmowane do Hotelu musi:
  • posiadać aktualne szczepienie przeciwko chorobom wirusowym, takich jak wścieklizna,
  • posiadać aktualne szczepienie przeciwko chorobom wirusowym, takich jak nosówka, parwo, itd.,
  • być odrobaczone (nie dłużej niż miesiąc),
  • odpchlone oraz odkleszczone (nie dłużej niż tydzień).
 9. Właściciel zobowiązuje się okazać obsłudze Hotelu książeczkę zdrowia lub paszport zwierzęcia.
 10. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny być wyposażone w własną karmę, miski, obrożę, smycz, kaganiec, opcjonalnie posłanie i ulubioną zabawkę.
 11. W przypadku nie dostarczenia karmy właściciel zobowiązuje się ponieść koszty karmy zakupionej dla zwierzęcia przez obsługę Hotelu.
 12. Właściciel osobnika dostarczonego do Hotelu zobowiązuje się nie wnosić roszczeń związanych z sytuacjami, w których:
  • zwierzę zniszczy przedmioty dostarczone przez właściciela (posłanie, zabawki, itp.),
  • na skutek silnego stresu związanego z przebywaniem poza domem zwierzę zachoruje lub nastąpi jego zgon,
  • w trakcie zabawy, czy spaceru zwierzę ulegnie zranieniu lub kontuzji.
 13. Na właściciela zwierzęcia spada odpowiedzialność poniesienia kosztów ewentualnych szkód, do których doprowadziło zwierzę zarówno w wyposażeniu Hotelu, jak i u zwierząt współtowarzyszących oraz wśród personelu Hotelu.
 14. W przypadku podjęcia przez lekarza weterynarii jakichkolwiek czynności ratujących życie lub zdrowie zwierzęcia, właściciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów leczenia (w tym odpchlenia zwierzęcia).
 15. Każdorazowe przedłużenie przez właściciela pobytu zwierzęcia w Hotelu musi być zgłoszone obsłudze, personel może odmówić przedłużenia pobytu zwierzęcia.
 16. Za przedłużenie pobytu pobierana jest standardowa opłata.
 17. Pozostawienie zwierzęcia w Hotelu na okres dłuższy, niż umówiony oraz unikanie kontaktu z obsługą w okresie do 7 dni zostanie uznane przez obsługę jako porzucenie zwierzęcia. Sytuacja taka może doprowadzić właściciela do prawnych konsekwencji na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku.
 18. Wcześniejsze wymeldowanie zwierzęcia z Hotelu może nastąpić tylko w godzinach pracy recepcji (patrz punkt 5) po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym obsługi.
 19. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.