Właściciel w/w zwierzęcia (lub inna osoba przekazująca zwierzę pod opiekę) zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji regulaminu. 

Terminy zastosowane w regulaminie: Hotel – hotel w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, Właściciel – klient, właściciel zwierzęcia lub osoba pozostawiająca zwierzę w hotelu

Regulamin Hotelu dla zwierząt przy Przychodni i Szpitalu Weterynaryjnym w Orzeszu

 1. Hotel zobowiązuje się otoczyć każde powierzone zwierzę najlepszą możliwą opieką i zapewnić mu  bezpieczeństwo przez cały okres pobytu.
 2. Właściciel pozostawiający zwierzę w Hotelu zobowiązany jest do podpisania regulaminu, w którym zapewnia że zwierzę jest zdrowe, określa termin przebywania zwierzęcia w Hotelu, pozostawia kontakt telefoniczny do siebie oraz kontakt telefoniczny do prowadzącego lekarza weterynarii – stanowi to potwierdzenie, że właściciel zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki.
 3. Właściciel zobowiązuje się udzielić obsłudze Hotelu wywiadu dotyczącego prawdziwych informacji o zwierzęciu, które przekazuje pod opiekę.
 4. Opłata za pobyt zwierzęcia w hotelu uiszczana jest przy odbiorze zwierzęcia.
 5. Odbiór i przywóz zwierząt odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 12:00 po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny z obsługą hotelu. Sytuacja dostarczenia lub odbioru zwierzęcia poza godzinami pracy recepcji podlega indywidualnej wycenie.
 6. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia zwierzęcia z powodu braku miejsc oraz innych przyczyn losowych.
 7. Obsługa po przeprowadzonym wywiadzie z właścicielem ma prawo odmówić przyjęcia na Hotel zwierzęcia w szczególności jednostek:
 • agresywnych
 • chorych stanowiących groźbę zarażenie innych zwierząt ( w tym zapchlonych)
 • wymagających hospitalizacji ( np. po zabiegach operacyjnych)
 • bez aktualnych szczepień i zabezpieczeń przeciwko pasożytom wewnętrznym i zewnętrznym
 • z trwająca cieczką oraz suk w ciąży
 • w wieku do 4 miesiąca życia
 1. Zwierzę przyjmowane do Hotelu musi:
 • posiadać aktualne szczepienie przeciwko chorobom wirusowym takich jak wścieklizna,
 • posiadać aktualne szczepienie przeciwko chorobom wirusowym takich jak nosówka, parwo, itd.
 • być odrobaczony (nie dłużej niż miesiąc), odpchlony oraz odkleszczony (nie dłużej niż tydzień), 
 1. Właściciel zobowiązuje się okazać obsłudze Hotelu książeczkę zdrowia lub paszport zwierzęcia.
 2. Zwierzęta przyjmowane do Hotelu powinny być wyposażone w własną karmę, miski, obrożę, smycz, kaganiec, opcjonalnie posłanie i ulubioną zabawkę. W przypadku nie dostarczenia karmy właściciel zobowiązuje się ponieść koszty karmy zakupionej dla zwierzęcia przez obsługę Hotelu.
 3. Właściciel osobnika dostarczonego na hotel zobowiązuje się nie wnosić roszczeń związanych z sytuacjami, w których:
 • zwierzę zniszczy przedmioty dostarczone przez właściciela (posłanie, zabawki, itp.)
 • na skutek silnego stresu związanego z przebywaniem poza domem zwierzę zachoruje lub nastąpi jego zgon
 • w trakcie zabawy, czy spaceru zwierzę ulegnie zranieniu lub kontuzji
 1. Na właściciela zwierzęcia spada odpowiedzialność poniesienia kosztów ewentualnych szkód do których doprowadziło zwierzę zarówno w wyposażeniu Hotelu jak i u zwierząt współtowarzyszących oraz wśród personelu Hotelu.
 2. W przypadku podjęcia przez lekarza weterynarii jakichkolwiek czynności ratujących życie lub zdrowie zwierzęcia właściciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów leczenia (w tym odpchlenia zwierzęcia)
 3. Każdorazowe przedłużenie przez właściciela pobytu zwierzęcia w Hotelu musi być zgłoszone obsłudze, personel może odmówić przedłużenia pobytu zwierzęcia. Za przedłużenie pobytu jest pobierana standardowa opłata.
 4. Pozostawienie zwierzęcia w Hotelu na okres dłuższy niż umówiony oraz unikanie kontaktu z obsługą w okresie do 7 dni zostanie uznana przez obsługę jako porzucenie zwierzęcia. Sytuacja taka może doprowadzić właściciela do prawnych konsekwencji na mocy Ustawy o Ochronie Praw Zwierząt z 21.08.1997 roku.
 5. Wcześniejsze wymeldowanie zwierzęcia z Hotelu może nastąpić tylko w godzinach pracy recepcji (patrz punkt 5) po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym obsługi.
 6. Właściciel wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.