Szkolenie Praktyczne TPLO i TTA już 11-12 Października

Szkolenie Praktyczne TPLO i TTA już 11-12 Października

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU PRAKTYCZNYM DOTYCZĄCYM METOD TPLO i TTA

Szkolenie praktyczne dotyczące metod TPLO i TTA jest organizowane przez spółkę POLVET Healthcare Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu (ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000302258, NIP: 6351780360, zwaną dalej Organizatorem.
Szkolenie odbędzie się w dniach 11-12 październik 2014 r. w Przychodni i Szpitalu Weterynaryjnym w Orzeszu przy ul. Powstańców 7, wszelkie dodatkowe informacje, a w szczególności plan szkolenia dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.klinikadlazwierzat.pl
W szkoleniu mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy:
– są lekarzami weterynarii,

– uiszczą zadatek w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych )

– do dnia 1 października 2014 r. uiszczą pozostałą część opłaty za szkolenie w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych ).

W ramach opłaty za szkolenie Organizator zapewnia: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,
Ilość uczestników szkolenia jest ograniczona. O pierwszeństwie i możliwości udziału w szkoleniu decyduje data wpłaty zadatku za szkolenie.
Po uiszczeniu całości opłaty za szkolenie Uczestnikowi zostaną przesłane w formie elektronicznej materiały szkoleniowe.
W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu Uczestnik, który wpłacił zadatek lub całość opłaty za szkolenie może przekazać swoje miejsce innej osobie informując o tym Organizatora, a w szczególności przekazując dane nowego Uczestnika.
W sytuacji, gdy Uczestnik, który wpłacił zadatek nie uiścił pozostałej części opłaty za szkolenie, zadatek przepada na rzecz Organizatora, stosownie do art. 394 k.c.
W przypadku, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu, z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata za szkolenie nie podlega zwrotowi.
Wszelkie zapytania dotyczące szkolenia oraz zasad uczestnictwa należy kierować do:
e-mail: [magdateodorowska@polvet.pl] telefon: 503192029 lub 327571290

Wpłata zadatku za szkolenie jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
Organizator informuje, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo­wych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), że:
a) administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, czyli spółka POLVET Healthcare Teodorowski Spółka Jawna z siedzibą w Orzeszu (ul. Powstańców 7, 43-180 Orzesze), KRS: 0000302258, NIP: 6351780360,

b) dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu organizacji szkolenia oraz wykonywania wynikających z tego faktu uprawnień i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

c) Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich popra­wiania,

d) podanie Organizatorowi danych osobowych jest dobrowolne.

W sprawach dotyczących stosunków prawnych ukształtowanych w oparciu o niniejszy regulamin zastosowanie znajduje prawo polskie, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Umów się na wizytę